Documentació

Els debats i reflexions que articulen el Fòrum Català per la Pau parteixen dels informes i documents següents:

Marc conceptual del Fòrum Català per la Pau. Menys violències, més justícia social. Document aprovat pel Consell Català de Foment de la Pau (setembre de 2023).

Polítiques de pau europees: estudi comparatiu. Anàlisi de l’actuació dels estats, les regions i els actors de la societat civil en la prevenció de crisis, la resolució de conflictes i la construcció de pau: informe elaborat per Albert Caramés i Luca Gervasoni, setembre de 2023.

Diagnòstic d’actuacions de foment de la pau a Catalunya: informe en fase d’elaboració.

Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau de Catalunya.